Loading...

Zapraszamy student w III rokuWyjazd przeznaczony jest tylko dla student w III roku studi w in ynierskich, kt rzy w momencie ostatecznej kwalifikacji (po sesji czerwcowej 2018) wyka si zaliczeniami ze wszystkich przedmiot w obj tych programem I, II i III roku studi w. Wymagana jest minimalna rednia z przedmiot w projektowych: 4. Uczestnicy wymiany powinni zna j zyk angielski w stopniu umo liwiaj cym swobodne porozumiewanie si (przewidziany jest egzamin kwalifikacyjny). Ostateczny termin sk adania zg osze up ywa 29 stycznia 2018 !